ทันตแพทย์

ทันตแพทย์ทั่วไป

 

ทพญ.ณัชชา พรฤทธิกิจกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ทพญ.ภัทรลักษณ์ อิฐรัตน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

ทันตแพทย์รากเทียม

 

ทพ.พิษณุ โพธิจรรยากุล

 • ทันตแทพย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


 

ทันตแพทย์จัดฟัน

 

ทญ.ดร.จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University

 

ทญ.ปานฤทัย พืชผล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทญ.นีรนาท ถิระศุภะ

 • ทันตแทพย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ทญ.นภาพร กิตติถาวรกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทญ.อัญญานี แสงหิรัญสุข

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทพ.ณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด, ไต้หวัน
 • ประกาศนียบัตร การใช้หมุดร่วมกับการ,ไต้หวัน
 • ประกาศนียบัตร การจัดฟันแบบ Invisalign

 

ทพ.ธนิต เจริญรัตน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทพ.สุภชัย เกียรติสกุลทอง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

 

ทพ.พิษณุ โพธิจรรยากุล

 • ทันตแทพย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 

ทพ.ภัควุฒินันท์ โยนกพันธ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 


 

ทันตแพทย์รักษารากฟัน


ทพญ.ปณิธาน รุจิระศักดิ์

 • ทันตแทพย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ทพญ.บุณยนุช บูรพัฒน์

 • ทันตแทพย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

 


 

ทันตแพทย์โรคเหงือก

 

ทพ.กฤตภูดิส เขื่อนเพชร

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม